سالیان درازی از اتفاق "شمس" و "مولانا" گذشته است، اما با گذر این همه سال و این همه پژوهش هنوز هیچ کس به درستی درنیافته است که شمس با جانِ مولانا چه کرد که او را از قیل و قال مدرسه و مکتب به دنیای شورو حال کشاند. آنچه که مسلم است این است که شمس، آنچه را که مولانا سال ها در میان کتاب ها و جزوات نیافته بود به او نشان داده است. کتاب "قمار عاشقانه"، نوشته و پژوهشِ مولوی شناس بزرگ "عبدالکریم سروش"، تحقیق و پژوهشی درباره مولانا و تاثیرشگفت انگیز شمس برزندگی او بوده است.