عشق تو، باارزشترین رویای محقق من

For all I've been Blessed with in this life
There was an Emptiness in me

با وجود تمام موهبت هایی که در زندگی به من داده شده بود، احساس خلا می‌کردم


I was imprisoned by The power of gold
With one honest touch You set me free

انگار به حکم فرمانروای آسمانها زندانی بودم و با یک لمس صادقانه تو از اسارت رها شدم


Let the world Stop turning
Let the sun Stop burning

بگذار جهان از چرخیدن باز بایستد

بگذار خورشید از سوختن باز بایستد


Let them tell me love's
Not worth going through

بگذار همه در گوشم بخوانند که…

عشق ارزش به چالش کشیده شدن ندارد

 


 


If it all falls apart, I will know Deep in my heart
The only dream that Mattered had come true
In this life, I was Loved by you

اگر زمین و زمان از هم جدا شوند، از اعماق وجودم ایمان خواهم داشت که تنها رویایی که ارزش به واقعیت پیوستن را داشت این بود که در زندگی به واسطه تو دوست داشته شدم



For every mountain I have climbed
And every raging River crossed

از هر کوهی که بالا رفتم و از هر رودخانه مواجی که عبور کردم،


You were the treasure That I longed to find

تو تنها گنجی بودی که در پی اش بودم


Without you love I would be lost

شک نکن که بدون تو گم می شدم


In this life, I was loved by you

تنها رویایی که ارزش به واقعیت پیوستن را داشت این بود که در زندگی به واسطه تو دوست داشته شدم

/ 1 نظر / 18 بازدید